Sakstyper vi fører

Arbeidsrett

Vi tilbyr bistand i arbeidsrettslige spørsmål. Enten ved å sørge for korrekt saksbehandling i forbindelse med anvendelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser eller bidra til å løse tvister når slike oppstår. Vi bistår også arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og saker.

Sist oppdatert onsdag 21. mars 2018 09:28

Treff: 4207

Arve- og skifterett

Advokatfirmaet Velund & Co ANS bistår ektefeller og samboere med  å inngå avtaler om formuesordningen, for eksempel ved ektepakt, samlivskontrakt, gjensidig testament eller testament. Dersom det likevel oppstår tvist har de fleste behov for juridisk bistand. Advokatfirmaet Velund & Co ANS bistår under offentlig og privat skifte av dødsbo og fellesbo

Sist oppdatert mandag 23. januar 2012 09:34

Treff: 5292

Barne- og familirett

Ved samlivsbrudd er det viktig for barn og foreldre å få i stand gode løsninger i forhold til foreldreansvar, fast bosted, samværsrett, underholdsbidrag mv. Advokatfirmaet Velund & Co ANS har lang erfaring med bistand i slike saker, og legger stor vekt på å finne frem til minnelige løsninger.

Sist oppdatert mandag 23. januar 2012 12:55

Treff: 2558

Bistandsadvokat til fornærmede i straffesaker, bistand til voldsofre

Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes interesser. Bistandsadvokaten kan være til stede under politiavhør av fornærmede, ved dommeravhør av barn og under rettsaken mot gjerningsmannen samt fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede. Vi tilbyr også bistand til voldsofre, herunder familievoldssaker, med rådgivning og sakoppfølgning med sikte på anmeldelse og ileggelse av besøksforbud, krav om voldsoffererstatning mv.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 15:43

Treff: 3744

Bygnings- og ekspropriasjonsrett

Stat og kommuner har en omfattende adgang til å regulere og til å ekspropriere fast eiendom ved disponering av grunn til boligbygging, industri, bruksendring eller båndlegging. Vi yter bistand, hovedsakelig for private, i regulerings- og ekspropriasjonssaker.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 16:07

Treff: 3444

Erstatningsrett

Vi har lang erfaring med bistand i erstatningssaker, herunder ved krav om erstatning mot Norsk Pasientskadeerstatning, forsikringsselskaper etter trafikkulykker og krav etter skadeserstatningloven.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 16:05

Treff: 5078

Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår våre klienter med overdragelse av fast eiendom, oppgjør ved eiendomsoverdragelser, saker om mangler ved kjøp av fast eiendom etter avhendingsloven, tvister etter bustadoppføringsloven, odelssaker og regulering samt ekspropriasjonsaker.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 15:46

Treff: 3540

Fiske- og oppdrettsrett

Vi har betydelig praksis med etablering av fiskeriselskaper og oppdrettsselskaper, også internasjonalt. Vi har deltatt med fremskaffelse av fiskerilisenser i fremmede farvann, arbeids- og oppholdstillatelser og opprettelse av selskaper, registrering av fiskefartøyer og forhandlinger med myndigheter om etablering av virksomheter utenlands.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 15:46

Treff: 4383

Forretningsjuridisk rådgivning

Vårt kontor er fast rådgiver for flere små og mellomstore bedrifter. Vi bistår med rådgivning ved selskapsetablering, kontraktsforhandlinger, generasjonsskifte, arbeidsrettslige spørsmål, aksjonæravtaler, bedrifter i vanskeligheter, fusjon/fisjon, kjøp og omdannelser av virksomheter med mer.

Sist oppdatert torsdag 14. august 2008 11:01

Treff: 4293

Forsikringsrett

Vi yter bistand i forsikringsoppgjør. Dette gjelder både ved skade på fast eiendom, brannskader, personskader etter ulykker og feilbehandling og gjeldsforsikring. Vi har en omfattende praksis fra forsikringssaker og representerer oftest den skadelidte.

Sist oppdatert mandag 28. april 2008 17:41

Treff: 3622

Fri rettshjelp

Lov om fri rettshjelp tar sikte på å yte hjelp til den som ikke selv har økonomi til å betale for juridisk bistand i prioriterte sakstyper, som f.eks. skifte i forbindelse med separasjon/skilsmisse/brutt samboerforhold, barnefordeling/samvær, trygde- og pensjonssaker, saker etter utlendingsloven, enkelte arbeidsrettsaker og husleiesaker.

Sist oppdatert tirsdag 19. februar 2013 10:05

Treff: 4227

Les mer: Fri rettshjelp

Kontraktsrett og entreprise

Kontrakter er grunnleggende i de fleste forretningsforhold. Vi bistår ved utarbeidelse av kontrakter, tilpasninger av standardkontrakter, rådgivning ved kontraktsforhandlinger og evt. erstatningsrettslige spørsmål i forbindelse med kontraktsbrudd.

Enkelte bransjer, f.eks offshoreindustrien, stiller strenge krav til sine kontraktsparter. For underleverandører er det en fordel å ha kjennskap til bransjekrav for å sikre seg oppdrag i bransjen. Samtidig er det viktig at kontrakten tilpasses den enkelte leverandør. Juridisk bistand før og underveis i prosessen kan bidra til et godt kontraktsforhold og forhindre at konflikter oppstår.

Vi har lang erfaring med kontraktsrett innen de fleste områder.

Sist oppdatert onsdag 06. november 2013 11:10

Treff: 1598

Offentlig sektor

De offentlige etater håndhever et omfattende regelverk. De vedtak som treffes kan ofte være svært inngripende overfor den private part. Dette gjelder for eksempel vedtak etter lov om barneverntjenester, trygd og sosiale stønader, vedtak etter plan- og bygningsloven, reguleringsvedtak av forskjellig art, vedtak om skatter og avgifter med mer. Vårt firma har lang erfaring fra slike saker og bistår private så vel som offentlig part.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 16:06

Treff: 3470

Prosedyre

Så langt det er mulig forsøker vi å få i stand minnelige løsninger i tvistesaker. Dersom dette ikke lykkes kan det være nødvendig å bringe tvisten inn for domstolene. Samtlige advokater ved Advokatfirmaet Velund & Co ANS har omfattende praksis med rettslig behandling av tvister.

Vi har også erfaring med voldgiftssaker, et alternativ til domstolsbehandling.

Advokat Jan Velund har møterett for Høyesterett.

Sist oppdatert søndag 22. januar 2012 19:32

Treff: 5169

Shipping- og sjørett

Vi har jevnlig oppdrag innen sjørett med blant annet forsikringsoppgjør ved transportskader, bergningskrav og havari. Overdragelse av skip innenlands og internasjonalt ligger også innenfor vårt arbeidsområde. Vi har lang erfaring med å prosedere sjørettssaker både for de ordinære domstoler og voldgiftsretter.

Sist oppdatert fredag 18. september 2009 16:05

Treff: 4638

Strafferett

Advokatfirmaet Velund & Co ANS har lang og bred erfaring med oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Vi bistår klienter både under etterforskningen og ved hovedforhandling i tingrett og lagmannsrett. Kontoret har advokater med utstrakt prosedyreerfaring.

Sist oppdatert søndag 22. januar 2012 19:35

Treff: 3759

Besøks-/postadresse

Advokatfirmaet Velund & Co ANS

Verkstedveien 11,
Postboks 2213
6503 Kristiansund

Telefon / faks / epost

telephone.png +47 71 58 08 50
telephone.png +47 71 58 08 51

 

emai_silk.png Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Andre firmaopplysninger

tag_green.png Org. 990 702 144

Les mer

©2017 Velund - Om informasjonskapsler / About cookies - Utviklet av NettStudio - Logg inn