Sakstyper for privatpersoner

Salær beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet.
Utgangspunktet er en timesats fra kr 1 600 til kr 2 250.

I enkelte saker vil klienten ha rett til fri rettshjelp som dekkes av det offentlige (offentlig salærsats kr 1 060 ).

Vi vil være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp og undersøke om saken dekkes gjennom forsikring.

Ved kortvarige oppdrag vil salæret avregnes ved sakens avslutning. Ved oppdrag av lengre varighet vil det i utgangspunktet foretas månedlige avregninger.